Sviatosť Eucharistie

,,Vek rozlišovania", ktorý sa vyžaduje pre prvú sv. spoveď a prvé sv. prijímanie, je vek okolo siedmich rokov, keď dieťa už začína uvažovať.

Približne v tomto roku sa začína povinnosť zadosťučinenia príkazu svätej spovede a svätého prijímania.

K prvej sv. spovedi a k prvému svätému prijímaniu sa nevyžaduje plná a dokonalá znalosť kresťanskej náuky. Dieťa sa však potom musí postupne podľa svojej chápavosti naučiť celý katechizmus a praktizovať život podľa viery.

Aby sa dieťa primerane pripravilo na prvé sväté prijímanie, musí úmerne jeho chápavosti poznať náboženské  pravdy, ktorých poznanie je nevyhnutné k spáse (necessitate medii), vedieť rozlíšiť eucharistický chlieb od bežného a hmotného chleba a prijať Eucharistiu s nábožnosťou primeranou jeho veku.

Prvé sväté prijímanie (a potom aj ďalšie) sa nemajú brať ako izolované sa samostatné duchovné úkony, ale ako plná účasť na svätej omši. Preto tu nemajú miesta akcie, ktoré odvádzajú pozornosť detí od eucharistickej obety, ale všetko treba usmerniť tak, aby dieťa podľa svojej chápavosti čo najlepšie prežívalo plnú účasť na svätej omši a s radosťou i šťastím sa zúčastnilo na Baránkovej hostine.

Prvé sväté prijímanie sa má konať v niektorú Veľkonočnú nedeľu alebo vo sviatok vo Veľkonočnom období. Ak to okolnosti nedovoľujú, môže to byť aj v iný deň v týždni, v krajnom prípade aj mimo Veľkonočného obdobia.

 

Prvá svätá spoveď

V čase blízkej prípravy treba s deťmi vykonať aspoň raz kajúcu pobožnosť.

Deti riadne pripravené pristúpia k sviatosti zmierenia v deň pred prvým svätým prijímaním. Kňaz v superpelícii a štóle vyspovedá deti v rámci Obradu zmierenia viacerých kajúcnikov s individuálnym vyznaním a rozhrešením.

Patrí sa, aby boli pri deťoch aspoň niektorí rodičia alebo krstní rodičia. Rodičom a krstným rodičom sa tiež odporúča vykonať si svätú spoveď, aby mohli mať spolu s deťmi účasť na svätom prijímaní.

Je vhodné a odporúča sa, aby dieťa pred svätou spoveďou doma odprosilo rodičov a súrodencov a aby rodičia pritom dali dieťaťu požehnanie ("Nech ti Pán odpustí a nech ťa zachová vo svojej láske a milosti: v mene Otca i Syna i Ducha Svätého").